Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.

25.07.2013 23:04

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb. 

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku.

 

 

Výkon připojeného spotřebiče paliv

Činnost

 

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

 

Pevné

 

Kapalné

 

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně

Čištění spalinové cesty

3x

 

2x

 

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

nad 50 kW

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

nejméně podle návodu výrobce


 


 

Doplňující poznámky k tabulce:

1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po
dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.

2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami kontrol a čištění spotřebiče na pevná paliva.

3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových  odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními  nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.

4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními  nesmí uplynout doba
 kratší 4 měsíců.

5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.

6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně[1]) k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.

7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci[2]) se kontrola a čištění spalinové cesty provádí nejméně jedenkrát za rok.

8. Čištění spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, nejméně však jedenkrát  za rok, a to za podmínky, že budou prováděny jejich pravidelné kontroly odborně způsobilou osobou.

 

 

[1])
§ 17 zákona č. 455/1991 Sb

[2]) § 2 písm. b) vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.

 

Kontakt

Kominictví Roman Kadleček - Jablonec nad Nisou

kominictvikadlecek@seznam.cz

Máchova 37
Jablonec nad Nisou
466 01

+420 602 811 816

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode